Cum poti deveni stagiar

Accesul în profesia de practician în insolvenţă

Accesul în profesie în baza unui examen

Potrivit prevederilor statutare:

Primirea în profesie se face pe baza unui examen organizat de Uniune, cu excepţia Persoanelor care pot solicita înscrierea în profesie beneficiind de scutirea de examen şi de perioadă de stagiu, în condiţiile art. 30 alin. (2) din O.U.G.

Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se organizează în mod unitar, la nivel naţional, de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii.

Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se va desfăşura, de regulă, anual, dacă Consiliul naţional de conducere al Uniunii nu decide altfel.

Secretariatul general al Uniunii va anunţa cu cel puţin 60 de zile înainte, într­un cotidian naţional, precum şi pe site­ul Uniunii data începerii sesiunii de examen şi data­limită

pentru depunerea documentaţiei de înscriere conţinând cererea de înscriere şi documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 23 din O.U.G.

Documentaţia de înscriere se va depune la consiliul de conducere al filialei, care va asigura analizarea îndeplinirii condiţiilor şi transmiterea acesteia la Secretariatul general al Uniunii.

Documentaţia de înscriere va fi verificată prin grija Secretariatului general al Uniunii, care va afişa la sediul central şi va transmite filialelor, cu cel puţin 7 zile înaintea datei

examenului, lista cuprinzând candidaţii care îndeplinesc condiţiile pentru susţinerea examenului.

Consiliul naţional de conducere al Uniunii va desemna comisiile de analizare a contestaţiilor şi de supraveghere a desfăşurării examenului. Preşedintele comisiei de supraveghere a examenului este, de regulă, vicepreşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii, responsabil cu organizarea. Preşedintele comisiei de analizare a contestaţiilor este, de regulă, prim­vicepreşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii.

Documentaţia de înscriere la examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar va conţine:

a) cererea de înscriere;

b) curriculum vitae şi copie de pe cartea/buletinul de identitate;

c) copie legalizată de pe diploma de licenţă în drept sau ştiinţe economice;

d) certificatul de cazier judiciar sau declaraţie notarială pe propria răspundere că nu se află în niciuna din situaţiile de nedemnitate;

e) dovada experienţei de cel puţin 3 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare de lungă durată;

f) certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ (unde este cazul).

Dovada se face, de regulă, cu copia carnetului de muncă, adeverinţa pentru cei care au activat în instituţii care nu au întocmit carnete de muncă, convenţie civilă înregistrată la camera de muncă ori adeverinţă eliberată de baroul de avocaţi, copii ale unor diplome sau atestate [diploma de masterat şi/sau de doctorat, atestat de expert contabil sau contabil autorizat, auditor, evaluator autorizat, membru al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (UNEAR) etc.].

Adeverinţa pentru persoanele care au desfăşurat activităţi practice economice şi juridice va avea obligatoriu forma agreată de Uniune.

 Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar constă într­o probă scrisă, sub forma unui test­grilă.

Regulile de desfăşurare a examenului sunt prezentate în anexa nr. 1 din Statutul UNPIR.

Candidaţii vor plăti o taxă de înscriere la examen. În cazul în care candidatul îşi retrage cererea de înscriere cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului, acesta va beneficia de restituirea taxei de înscriere. Candidaţii care solicită retragerea cererii de înscriere după împlinirea acestui termen, precum şi cei care nu se prezintă la examen la data şi ora începerii desfăşurării acestuia pierd dreptul de restituire a taxei de înscriere.

Membrii comisiei de pregătire a subiectelor, ai comisiei de analizare a contestaţiilor şi ai celei de supraveghere a desfăşurării examenului pot fi remuneraţi pentru activitatea

depusă, potrivit criteriilor stabilite de Consiliul naţional de conducere al Uniunii.

Persoanele care au promovat examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 6 luni de la data promovării examenului.

Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul prevăzut la alin. (1) din Statutul UNPIR  pierd dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR

 

FORMULARUL TIPIZAT DE INSCRIERE PENTRU EXAMENUL DE ACCES IN PROFESIE SE REGASESTE LA SECTIUNEA FORMULARE PROCEDURI/ RFO/CERERE OPTIUNE