Distributie 2% unpir

Potrivit prevederilor statutului:

Art. 119. ­ (1) Procentul de 2% colectat conform prevederilor art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei, după data deschiderii procedurii, aceasta fiind considerată sumă recuperată, şi se evidenţiază în raportul lunar.

(2) În cazul perioadei de observaţie şi a reorganizării procentul de 2% se aplică:

a) la sumele încasate în cazul activelor valorificate în perioada de observaţie/vânzările de active ce au fost prevăzute în planul de reorganizare, exclusiv TVA;

b) la sumele recuperate din creanţele anterioare deschiderii procedurii;

c) în situaţia în care un creditor garantat sau negarantat doreşte să preia bunul supus garanţiei în contul creanţei sale, prin compensare totală sau parţială, acesta din urmă va achita toate cheltuielile de procedură, însă cota de 2% se va aplica numai asupra părţii din preţ care se achită în numerar (fondurile obţinute), exclusiv TVA.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul perioadei de observaţie şi a reorganizării, procentul de 2% nu se aplică:

a) încasărilor realizate din continuarea activităţii curente a societăţii debitoare;

b) în cazul societăţilor având ca obiect de activitate producţia (sunt avute în vedere toate tipurile de producţie) şi care înregistrează în contul producţiei realizate sumele încasate din vânzări. Acestea se înregistrează în contul veniturilor din activitatea de bază;

c) în cazul dezvoltatorilor imobiliari ce construiesc locuinţe, sumele încasate din vânzări se înregistrează în contul veniturilor din mărfuri şi nu din vânzare active;

d) în situaţia operaţiunilor noncash în cadrul planului de reorganizare;

e) în ipoteza plăţilor efectuate benevol de către administratorul special din surse proprii a obligaţiilor către creditori sau în situaţia achitării datoriilor debitoarei de către terţe persoane;

f) în situaţia fuziunii sau divizării debitorului, reglementată de art. 133 alin. (5) pct. D din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul căreia are loc un transfer total/parţial atât a activului, cât şi a pasivului societăţii;

g) în situaţia identificării unui furnizor necesar sau a unui constructor pentru finalizarea unui proiect imobiliar ce acceptă transmiterea în proprietate, pentru stingerea creanţei sale curente, a unor active finalizate;

h) transferul de afacere reglementat de Codul fiscal.

(4) În cazul falimentului procentul de 2% se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei. Pentru sumele încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA.

(5) În cazul în care la finalizarea procedurii de faliment, toţi creditorii înscrişi în tabelul definitiv al creanţelor sunt plătiţi şi mai există bunuri în patrimoniul debitoarei, transmiterea bunurilor asociaţilor/acţionarilor sau persoanei fizice, după caz, se va face conform solicitării acestora, potrivit normelor legale, aceştia din urmă vor achita toate cheltuielile de procedură. La sumele rămase şi distribuite nu se va aplica cota de 2%.

(6) Sumele colectate prin plata procentului de 2% se virează în proporţie de 60% la filiala Uniunii în care îşi are sediul forma de exercitare a profesiei şi 40% la filiala UNPIR pe raza căreia îşi are sediul societatea debitoare.

(7) În situaţia constituirii unui consorţiu de practicieni în insolvenţă procentul de 2% se varsă de fiecare practician în insolvenţă la filiala din care face parte, potrivit dispoziţiilor alin. (2), în funcţie de aportul stabilit fiecărei părţi din consorţiu.

(8) Procentul de 2% se calculează la data încasării, sumele obţinute astfel virându­se la fondul de lichidare în primele 25 de zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară.

(9) Practicianul are obligaţia depunerii la sediul filialei UNPIR de care aparţine, odată cu depunerea la dosarul cauzei, a unui exemplar din raportul asupra fondurilor obţinute şi a unuia din planul de distribuţie, iar în situaţia constituirii unui consorţiu de practicieni se va depune şi convenţia cu aportul stabilit fiecărei părţi din consorţiu.

(10) Sumele colectate se distribuie conform Procedurii de administrare a fondului de lichidare prevăzute în Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă.

(11) Filiala Uniunii, pe baza tabelelor întocmite şi transmise de membrii filialei, va comunica Secretariatului general, la datele de 1 şi 15 ale lunii, un tabel centralizator privind sumele virate.

(12) Filiala Uniunii are obligaţia să comunice Secretariatului general situaţia centralizată cu suma totală încasată la fondul de lichidare.

(13) Comisia de cenzori a filialei poate verifica, prin sondaj, preluarea cotei de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă de către forma de exercitare a profesiei. Practicienii în insolvenţă au obligaţia să pună la dispoziţia comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%.

(14) Se constituie Comisia de verificare privind fondul de lichidare şi corectitudinea calculului cotei de 2%. Comisia funcţionează în subordinea CNC. Cheltuielile legate de funcţionarea comisiei se vor suporta din bugetul Uniunii.