How do you become a member

Accesul în profesie în baza unui examen 

Potrivit prevederilor statutare:

Primirea în profesie se face pe baza unui examen organizat de Uniune, cu excepţia persoanelor care pot solicita înscrierea în profesie beneficiind de scutirea de examen şi de perioadă de stagiu, în condiţiile art. 30 alin. (2) din O.U.G. 86/2006.

Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se organizează în mod unitar, la nivel naţional, de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii.

Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se va desfăşura, de regulă, anual, dacă Consiliul naţional de conducere al Uniunii nu decide altfel.

Secretariatul general al Uniunii va anunţa cu cel puţin 60 de zile înainte, într­un cotidian naţional, precum şi pe site­ul Uniunii data începerii sesiunii de examen şi data­limită pentru depunerea documentaţiei de înscriere conţinând cererea de înscriere şi documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 23 din O.U.G. 86/2006.

Documentaţia de înscriere se va depune la consiliul de conducere al filialei, care va asigura analizarea îndeplinirii condiţiilor şi transmiterea acesteia la Secretariatul general al Uniunii.

Documentaţia de înscriere va fi verificată prin grija Secretariatului general al Uniunii, care va afişa la sediul central şi va transmite filialelor, cu cel puţin 7 zile înaintea datei examenului, lista cuprinzând candidaţii care îndeplinesc condiţiile pentru susţinerea examenului.

Consiliul naţional de conducere al Uniunii va desemna comisiile de analizare a contestaţiilor şi de supraveghere a desfăşurării examenului. Preşedintele comisiei de supraveghere a examenului este, de regulă, vicepreşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii, responsabil cu organizarea. Preşedintele comisiei de analizare a contestaţiilor este, de regulă, prim­vicepreşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii

Documentaţia de înscriere la examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar va conţine:

a) cererea de înscriere;

b) curriculum vitae şi copie de pe cartea/buletinul de identitate;

c) copie legalizată de pe diploma de licenţă în drept sau ştiinţe economice;

d) certificatul de cazier judiciar sau declaraţie notarială pe propria răspundere că nu se află în niciuna din situaţiile de nedemnitate;

e) dovada experienţei de cel puţin 3 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare de lungă durată;

f) certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ (unde este cazul).

Dovada se face, de regulă, cu copia carnetului de muncă, adeverinţa pentru cei care au activat în instituţii care nu au întocmit carnete de muncă, convenţie civilă înregistrată la camera de muncă ori adeverinţă eliberată de baroul de avocaţi, copii ale unor diplome sau atestate [diploma de masterat şi/sau de doctorat, atestat de expert contabil sau contabil autorizat, auditor, evaluator autorizat, membru al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (UNEAR) etc.].

Adeverinţa pentru persoanele care au desfăşurat activităţi practice economice şi juridice va avea obligatoriu forma agreată de Uniune

Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar constă într­o probă scrisă, sub forma unui test­grilă.

Candidaţii vor plăti o taxă de înscriere la examen. În cazul în care candidatul îşi retrage cererea de înscriere cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului, acesta va beneficia de restituirea taxei de înscriere. Candidaţii care solicită retragerea cererii de înscriere după împlinirea acestui termen, precum şi cei care nu se prezintă la examen la data şi ora începerii desfăşurării acestuia pierd dreptul de restituire a taxei de înscriere.

Membrii comisiei de pregătire a subiectelor, ai comisiei de analizare a contestaţiilor şi ai celei de supraveghere a desfăşurării examenului pot fi remuneraţi pentru activitatea depusă, potrivit criteriilor stabilite de Consiliul naţional de conducere al Uniunii.

Persoanele care au promovat examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 6 luni de la data promovării examenului.

Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul prevăzut de statut pierd dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR.

Persoanele fizice române care au dobândit calitatea de practician în insolvenţă definitiv pot opta pentru oricare dintre formele de exercitare a profesiei precizate in Statutul UNPIR.

Sunt scutite de stagiul de pregătire profesională persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridică sau economică, cu normă întreagă de 8 ore, precum şi persoanele care au fost deputaţi sau senatori, în comisiile de specialitate juridică sau economică, fără ca acestea să depăşească jumătate din durata celor 10 ani.

Sunt scutite de stagiu persoanele care anterior promovării examenului de admitere în profesie au avut calitatea de angajat, cu normă întreagă de 8 ore, pe o funcţie economică sau juridică, într­un cabinet individual de insolvenţă, într­o SPRL sau într­o IPURL cel puţin 3 ani.

Calculul activităţii practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore sau suma normelor parţiale care însumate să reprezinte normă întreagă.

Documentaţia ce trebuie depusă de persoanele care solicita scutirea de stagiu de pregătire profesională va conţine:

a) cererea de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă definitiv;

b) dovada experienţei de cel puţin 10 ani, pentru persoanele prevăzute la art. 33 alin. (1) din O.U.G. 86/2006, ori 3 ani, pentru persoanele prevăzute la art. 33 alin. (11) din O.U.G.86/2006, de la data obţinerii diplomei de învăţământ superior de lungă durată;

c) dovada achitării taxei de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare în valoare de 1.500 lei.

Activitatea practică economică se calculează după data obţinerii diplomei de licenţă, începând cu prima zi a angajării pe o funcţie economică, exclusiv pentru persoanele care deţin o diplomă de studii de învăţământ superior în ştiinţe economice.

Activitatea practică juridică se calculează după data obţinerii diplomei de licenţă, începând cu prima zi a angajării pe o funcţie juridică, exclusiv pentru persoanele care deţin o diplomă de studii de învăţământ superior în ştiinţe juridice.

Se consideră activitate practică economică exercitarea profesiei de expert contabil, evaluator, auditor financiar, consultant fiscal, care lucrează în interiorul profesiei.

Se consideră activitate practică economică, în condiţiile legii, şi exercitarea funcţiilor de economist, administrator de societate, director general, director, şef secţie producţie, şef serviciu sau şef birou cu activitate economică (cost, planificare, marketing, salarizare, comercial), precum şi activitatea desfăşurată de salariaţii unor departamente economice.

Se consideră activitate practică juridică, în condiţiile legii, exercitarea profesiei de avocat, judecător, procuror, notar, executor judecătoresc, precum şi consilier juridic.

Dovada exercitării unei profesii economice sau juridice se face, de regulă, cu copia carnetului de muncă, extras din Revisal, contract de muncă înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă ori adeverinţă eliberată de angajator pentru cei care nu au deţinut sau nu deţin carnet de muncă. Adeverinţa pentru persoanele care au desfăşurat activităţi practice economice şi juridice va avea obligatoriu forma agreată de Uniune.

Dovada exercitării profesiei de avocat se face cu adeverinţă eliberată de baroul de avocaţi.

În situaţia persoanelor care au activat sau activează în instituţii care nu au întocmit carnete de muncă, dovada se face prin adeverinţă.

Adeverinţa pentru persoanele care au desfăşurat activităţi practice economice sau juridice, cu excepţia persoanelor care au activat în instituţii cu regim special, va avea obligatoriu forma agreată de Uniune.

 

FORMULARUL TIPIZAT DE INSCRIERE PENTRU EXAMENUL DE ACCES IN PROFESIE SE REGASESTE LA SECTIUNEA FORMULARE PROCEDURI/ RFO/CERERE OPTIUNE

Accesul în profesie pe bază de cerere

Persoanele care doresc primirea în profesie cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu, în condiţiile art. 30 alin. (2) din O.U.G.86/2006, vor depune la filiala la care sunt arondaţi teritorial o cerere prin care solicită primirea în profesie.

Documentaţia de înscriere în Uniune cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu pentru persoanele care doresc dobândirea calităţii de practician în insolvenţă va conţine:

a) cererea de înscriere;

b) curriculum vitae;

c) copie de pe cartea/buletinul de identitate;

d) copie legalizată de pe diploma de licenţă în drept;

e) certificatul de cazier judiciar sau declaraţie notarială pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre situaţiile de nedemnitate;

f) extras de pe carnetul de muncă sau adeverinţă din care să rezulte dovada exercitării funcţiei de judecător­sindic de cel puţin 5 ani sau 10 ani pentru judecător, notar ori avocat;

g) certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ (unde este cazul).

Înscrierea în Tabloul UNPIR în una dintre secţiunile membrilor compatibili este condiţionată de prezentarea dovezii eliberării din funcţia de magistrat sau notar în termen de cel mult 1 an de la eliberarea din funcţie.

Cererile persoanelor care solicită dobândirea calităţii de practician în insolvenţă cu scutire de examen şi stagiu vor fi analizate de Consiliul naţional de conducere.

Consiliul naţional de conducere are următoarele atribuţii:

a) verifică cererea şi documentele doveditoare;

b) face toate investigaţiile necesare privind moralitatea şi demnitatea solicitantului, în temeiul art. 25 din O.U.G.86/2006;

c) poate verifica cunoştinţele solicitantului cu privire la organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă;

d) emite decizia de admitere în profesie, refuzul de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.

Înscrierea în Tabloul UNPIR se face prin decizie a Consiliului naţional de conducere al Uniunii. Decizia de înscriere în Tabloul UNPIR se transmite la filială, care are obligaţia de a o comunica persoanei care a solicitat primirea în profesie. Înscrierea în Tabloul UNPIR devine efectivă şi este efectuată de Secretariatul general numai după:

a) completarea şi depunerea la filială a cererii de înscriere, precum şi a cererii­opţiune;

b) depunerea jurământului scris în forma prevăzută la art. 30 alin. (4) din O.U.G 86/2006;

c) depunerea deciziei de înfiinţare a cabinetului individual sau a unui act doveditor prin care solicitantul devine asociat, angajat ori colaborator al unei societăţi profesionale (contract de societate, contract de muncă, contract de prestări servicii etc.);

d) achitarea taxei de înscriere în Tabloul UNPIR şi a cotizaţiei pe anul în curs în termen de 3 luni de la data comunicării deciziei de admitere;

e) încheierea poliţei de asigurare profesională la plafonul minim prevăzut în statut în cazul persoanelor compatibile.

Persoanele care au calitatea de avocat, judecător, judecător­sindic sau notar şi care solicită primirea în profesie cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 3 luni de la primirea deciziei de admitere în profesie.

Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul de 6 luni pierd dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR.

 

FORMULARUL TIPIZAT DE INSCRIERE PENTRU  ACCESUL IN PROFESIE  PE BAZA DE CERERE SE REGASESTE LA SECTIUNEA FORMULARE PROCEDURI/ RFO/CERERE OPTIUNE

 

ACCESS TO PROFESSION FOR THE FOREIGN NATURAL PERSONS

The foreign natural persons may acquire the capacity of the member of the Union, being able to act as practician in insolvency, if in the state in which they reside they have this specialization, certified by the acknowledged professional bodies or by public authorities that authorize them and in the conditions established by bilateral conventions, in conformity with the provisions of art. 24 from the Governmental Emergency Ordinance 86/2006.

For the practicians in insolvency from the states member of the European Union is not necessary the existence of some bilateral conventions.

The documentation for the evaluation of the acquirement of the capacity of member of the union shall include:

a) the evaluation request;

b) curriculum vitae and copy of the passport;

c) professional certificate (attestation), in legalized copy and certified translation, in term of 3 months since its issue;

d) the proof of the higher studies of at least 3 years;

e) certificate of good standing;

f) statement of compatibility;

g) request for a stage of adjustment of one year;

h) statement regarding the temporary or occasional exercising of the activity of practician in insolvency.

The temporary exercising of the activity consists in developing the activity for a limited period of time that must be stated by applicant. The occasional exercising represents the development of the activity of practician in insolvency for a single debtor since the start of the procedure until its ending.

The bilateral conventions concluded by the Union with the similar bodies from the states the practicians in insolvency come from, others than the states member  of the European Union, shall include elements form the methodology presented in annex no. 2 from the Articles of Incorporation of UNPIR, as well as conditions regarding the settlement of some litigations related to the activity of the practicians in insolvency.

The capacity of definitive practician is obtained only after having attended a period of stage of adjustment for a year. The stage of adjustment shall be made under the surveillance

The stage of  adjustment shall be made under the surveillance of a stage coordinator.