Profession access without examination

Potrivit prevederilor statutare:

Persoanele care doresc primirea în profesie cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu, în condiţiile art. 30 alin. (2) din O.U.G.86/2006, vor depune la filiala la care sunt arondaţi teritorial o cerere prin care solicită primirea în profesie.

Documentaţia de înscriere în Uniune cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu pentru persoanele care doresc dobândirea calităţii de practician în insolvenţă va conţine:

a) cererea de înscriere;

b) curriculum vitae;

c) copie de pe cartea/buletinul de identitate;

d) copie legalizată de pe diploma de licenţă în drept;

e) certificatul de cazier judiciar sau declaraţie notarială pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre situaţiile de nedemnitate;

f) extras de pe carnetul de muncă sau adeverinţă din care să rezulte dovada exercitării funcţiei de judecător­sindic de cel puţin 5 ani sau 10 ani pentru judecător, notar ori avocat;

g) certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ (unde este cazul).

Înscrierea în Tabloul UNPIR în una dintre secţiunile membrilor compatibili este condiţionată de prezentarea dovezii eliberării din funcţia de magistrat sau notar în termen de cel mult 1 an de la eliberarea din funcţie.

Cererile persoanelor care solicită dobândirea calităţii de practician în insolvenţă cu scutire de examen şi stagiu vor fi analizate de Consiliul naţional de conducere.

Consiliul naţional de conducere are următoarele atribuţii:

a) verifică cererea şi documentele doveditoare;

b) face toate investigaţiile necesare privind moralitatea şi demnitatea solicitantului, în temeiul art. 25 din O.U.G.86/2006;

c) poate verifica cunoştinţele solicitantului cu privire la organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă;

d) emite decizia de admitere în profesie, refuzul de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.

Înscrierea în Tabloul UNPIR se face prin decizie a Consiliului naţional de conducere al Uniunii. Decizia de înscriere în Tabloul UNPIR se transmite la filială, care are obligaţia de a o comunica persoanei care a solicitat primirea în profesie.

Înscrierea în Tabloul UNPIR devine efectivă şi este efectuată de Secretariatul general numai după:

a) completarea şi depunerea la filială a cererii de înscriere, precum şi a cererii­opţiune;

b) depunerea jurământului scris în forma prevăzută la art. 30 alin. (4) din O.U.G. 86/2006;

c) depunerea deciziei de înfiinţare a cabinetului individual sau a unui act doveditor prin care solicitantul devine asociat, angajat ori colaborator al unei societăţi profesionale (contract de societate, contract de muncă, contract de prestări servicii etc.);

d) achitarea taxei de înscriere în Tabloul UNPIR şi a cotizaţiei pe anul în curs în termen de 3 luni de la data comunicării deciziei de admitere;

e) încheierea poliţei de asigurare profesională la plafonul minim prevăzut în statut în cazul persoanelor compatibile.

Persoanele care au calitatea de avocat, judecător, judecător­sindic sau notar şi care solicită primirea în profesie cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 3 luni de la primirea deciziei de admitere în profesie.

Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul prevăzut de 3 luni pierd dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR.

 

FORMULARUL TIPIZAT DE INSCRIERE PENTRU  ACCESUL IN PROFESIE  PE BAZA DE CERERE SE REGASESTE SI LA SECTIUNEA FORMULARE PROCEDURI/ RFO/CERERE OPTIUNE.