Liquidation Fund

 

La nivelul filialei Constanta decontarea din fondul de lichidare se realizeaza potrivit Procedurii nr. 1 aprobata in sedinta Adunarii Generale din data de 12.04.2017.

Procedura de decontare din fondul de lichidare a fost intocmita si aprobata in baza:

-        Ordonanţei de Urgenţă nr. 86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă - REPUBLICARE*) – art. 38 alin. 5 si art. 64,

-        Legii privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa nr. 85/2014 - art.39 (respectiv Legea 85/2006 – art. 4);

-        Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă din 29.09.2007 - actualizat la data de 15.12.2016 - CAPITOLUL XIII Procedura de administrare a fondului de lichidare – publicat in MO partea I nr.1007/15.12.2016;

-        Consiliului de Conducere al filialei UNPIR Constanta, Comisiei constituite pentru gestiunea Fondului de lichidare la nivelul filialei Constanta si se prezinta alaturat:

 

PROCEDURA DE DECONTARE DIN FONDUL DE LICHIDARE

Nr. 1/12.04.2017

 

SCOPUL PROCEDURII

Procedura este întocmită în scopul gestiunii Fondului de lichidare la nivelul filialei Constanta in baza prevederilor legale coroborate cu centralizarea criteriilor secundare/clarificarilor stabilite in perioada 2006 – 2016, de Consiliul de conducere al UNPIR Filiala Constanta si CNC UNPIR, in ceea ce priveste distribuirea sumelor din Fondul de lichidare.

Criteriile secundare de decontare din Fondul de lichidare s-au stabilit conform prevederilor art. 115 alin. 2 din Statutul UNPIR - CAPITOLUL XIII Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei:

„Ţinând cont de criteriile principale enunţate la alin. (1), Consiliul de conducere al filialei poate stabili criterii secundare de distribuire a sumelor, ţinând seama de situaţii speciale...”

 

APLICAREA PROCEDURII

Procedura de decontare din Fondul de lichidare se aplica de catre:

-        practicienii in insolventa apartinand filialei Constanta

-        practicienii in insolventa care solicita decontarea din Fondul de lichidare gestionat la nivelul filialei Constanta, potrivit legislatiei in vigoare

-        UNPIR Filiala Constanta, prin Consiliul de Conducere si persoana imputernicita in vedere gestionarii fondului de lichidare

 

Art. 3. ETAPELE PROCESULUI DE DECONTARE DIN FONDUL DE LICHIDARE

-          Practicienii in insolventa care solicita decontarea din fondul de lichidare gestionat la nivelul filialei Constanta depun la Secretariatul filialei cererea de decontare impreuna cu documentatia justificativa, prevazuta in prezenta procedura.

-          Secretariatul filialei va inregistra cererea de decontare, consemnand numarul si data atribuite solicitarii din Registrul general privind fondul de lichidare.

-          Orice alte corespondente (emise sau primite) privind fondul de lichidare vor fi inregistrate in  Registrul de corespondenta privind gestiunea fondului de lichidare (de ex. Adrese de solicitare a unor clarificari privind completarea cererii de decontare si a documentatiei anexate, solicitari ale practicienilor vizand cererile de decontare inregistrate, adresele de raspuns ale filialei, cereri de confirmare sold transmise cu ocazia inventarierii anuale, etc) .

-          Solicitarea de decontare va fi supusa analizei la nivelul filialei Uniunii, cu respectarea criteriilor de distribuire, a prezentei proceduri si a reglementarilor in vigoare

-          In situatia in care solicitarea va indeplini criteriile de decontare, in limita fondurilor disponibile, vor fi indeplinite formalitatile de virare a sumelor

-          In situatia in care solicitarea nu indeplineste criteriile de decontare sau suma care poate fi decontata este diferita de cea inscrisa de solicitant, secretariatul filialei va intocmi o adresa in care va inscrie motivatia refuzului de decontare/a decontarii unei alte sume decat cea solicitata, urmand a o remite practicianului in insolventa petent.

In consecinta, practicianul are obligatia stornarii facturii emise si completarii formularului tip. privind cererea de renuntare la decontare (Anexa nr. 1 – Formular cererea de renuntare la decontare din fondul de lichidare).

 

Art. 4. CRITERII DE DISTRIBUIRE A FONDULUI DE LICHIDARE

Criteriile de distribuire din fondul de lichidare sunt clasificate in:

-          Criterii principale, stabilite de catre UNPIR prin Statutul UNPIR, publicat in Monitorul Oficial;

-          Criterii secundare, stabilite de Consiliul de conducere al filialei, tinand seama de situatiile speciale.

 

Criterii principale - stabilite de catre UNPIR prin Statutul UNPIR - CAPITOLUL XIII Procedura de administrare a fondului de lichidare art. 115:

Distribuirea către practicienii în insolvenţă de către filialele Uniunii a sumelor colectate în fondul de lichidare se va face pe baza următoarelor criterii (art. 115, alin.1, Statut):

a) cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială;

b) onorarii stabilite prin hotărâre judecătorească pentru dosarele deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau onorarii stabilite pentru procedura prevăzută de Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială.

În cazul în care un practician este numit de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau de persoana ori de persoanele desemnate din cadrul registrului într-un dosar în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu şi, ulterior, prin trecerea la procedura simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legea nr. 85/2014, îi mai este stabilit un onorariu, fie aceluiaşi practician, fie altuia, eventual şi cheltuieli de procedură de către judecătorul-sindic, se va solicita un singur onorariu din fondul de lichidare de până la 3.000 lei, la care se adaugă cheltuielile făcute în procedură.

În cazul finalizării dosarului de un alt practician decât cel desemnat iniţial, stabilirea remuneraţiei practicianului inlocuit intră în competenţa judecatorului sindic, potrivit prevederilor art. 57, alin. 12 din Legea nr. 85/2014 a insolventei.

In masura in care judecatorul sindic nu va stabili remuneratia practicianului in insolventa inlocuit si societatea se radieaza din evidentele Registrului, Consiliului de conducere al filialei UNPIR pe raza căreia îşi are sediul societatea debitoare, va stabili onorariul, în baza regulilor stabilite de Adunarea generală a membrilor filialei sau, în lipsa acestora, de către Consiliul de conducere al filialei, în baza analizei deconturilor depuse de practicienii care au activat în dosar. Această plată se va efectua pentru deconturile înaintate în dosarul trecut în procedura simplificată prevăzută de legea privind procedura insolvenţei (art. 115, alin.3, Statut).

În situaţia în care un practician în insolvenţă a fost desemnat într-o procedură în baza art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr.85/2014, pe baza ofertei sale financiare, iar ulterior se constată că în averea debitorului nu există disponibilităţi, acesta nu poate cere decontarea din fondul de lichidare, constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, a unui onorariu mai mare decât cei pe baza căruia a fost desemnat (art. 115, alin.4, Statut).

În toate situaţiile, într-un dosar închis fără să fi existat bunuri, unde costurile procedurale se acoperă pe seama fondului de lichidare, se poate acorda o singură remuneraţie, care se va încadra în plafonul stabilit mai sus de 3.000 lei (art. 115, alin.5, Statut).

 

Criterii secundare - stabilite de catre Adunarea Ganerala a filialei UNPIR

b.1)           In cazul inlocuirii practicianului in insolventa la cererea creditorului   majoritar, plata onorariului ce va fi achitat din fondul de lichidare, se va realiza in favoarea primului practician numit, daca acesta si-a indeplinit atributiile stabilite de judecatorul sindic prin sentinta/incheierea de numire.

 

Totodata, in cazul inlocuirii unui practician in insolventa, iar onorariul acestuia se deconteaza din fondul de lichidare, se vor avea in vedere dispozitiile art. 57 alin. (12) din Legea nr. 85/2014:

“...daca adunarea creditorilor a infirmat administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, inainte de a-i fi stabilit onorariul, pentru activitatea desfasurata pana la data infirmarii, onorariul va fi stabilit de catre judecatorul - sindic in conformitate cu criteriile stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Din suma aprobata se va scadea onorariul aprobat cu titlu provizoriu prin hotararea judecatoreasca privind desemnarea, daca a fost incasat”.

Onorariul, in cazul expres prevazut de art. 57 alin 12 din Lege, va fi stabilit de catre judecatorul sindic.

In lipsa unei decizii a instantei, Consiliul de Conducere va putea analiza cererea de decontare a cheltuielilor/onorariului abia dupa parcurgerea procedurii evocate.

 

b.2)        In cazul procedurilor de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006 sau Legea nr. 85/2014, dar provenite din proceduri deschise în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare sau al Legii nr. 31/1990, unde prin cerere, practicianul solicita decontarea unui onorariu superior celui minim aprobat prin Statutul UNPIR art.117 alin.1, pct.c. (1.000 lei), filiala UNPIR Constanta va deconta onorariul minim, urmand ca decontarea diferentei de pana la suma de 3.000 lei sa fie analizata/ aprobata de Consiliul de Conducere al filialei si introdusa in situatia de plati imediat urmatoare aprobarii.

Dacă complexitatea procedurii nu rămane la stadiul prezentat în raportul privind situaţia economică a societăţii întocmit în conformitate cu art. 260 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de conducere poate aproba decontarea unui onorariu de pana la 3.000 lei in baza documentelor justificative care fac dovada maririi gradului de complexitate.

 

b.3)       Procedura de decontare din fondul de lichidare in cazurile de inlocuire a lichidatorilor in dosarele de lichidari administrative/proceduri deschise în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare sau al Legii nr. 31/1990.

In perioada anilor 2005-2009 prin Inchierile judecatorilor delegati de Tribunalul Constanta la ORC Constanta au fost numiti in dosarele de lichidari administrative/ proceduri deschise în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare sau al Legii nr. 31/1990 in baza Incheierii judecatorului delegat de pe langa Tribunalul Constanta - lichidatori, pentru care judecatorul delegate a stabilit decontarea unui avans din fondul de lichidare de 1.500 lei, fara a reglementa modalitatea si termenul de justificare a avansului.

In perioada ulterioara anului 2015, s-a nascut o practica la nivelul ORC Constanta/ ONRC, in baza careia lichidatorii care nu au finalizat dosarele de lichidare au fost inlocuiti cu alti practicieni, fara a se reglementa situatia avansului acordat. Practicienii inlocuiti au formulat plangere impotriva rezolutiei de inlocuire.

Raportat la:

-        prevederile art. 50, lit. k din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă potrivit carora, UNPIR administreaza fondul de lichidare si stabileste criteriile principale de distribuire a fondurilor catre practicienii in insolventa,

-        prevederile statutare care prevad la art. 115 , alin .5 ca: “În toate situaţiile, într-un dosar închis fără să fi existat bunuri, unde costurile procedurale se acoperă pe seama fondului de lichidare, se poate acorda o singură remuneraţie, care se va încadra în plafonul stabilit la alin. (3)”,

In urma finalizarii irevocabile a plangerilor formulate impotriva rezolutiilor de inlocuire, filiala va deconta onorariul practicianului care a radiat societatea.

In masura in care, radierea nu va fi realizata de primul practician numit in dosar, acestuia i se va solicita restituirea avansului, mai putin a cheltuielilor de procedura justificate cu documente.

 

b.4)     In ipoteza insuficientei fondului de lichidare necesar platii tuturor obligatiilor exigibile, pentru decontare filiala va respecta urmatoarele criterii in ordine cronologica, in limita sumelor disponibile:

a)     Plata cu prioritate a cheltuielilor de procedura,

b)     Plata TVA aferent onorariilor inregistrate in luna anterioara situatiei de plati, si ulterior

c)     Plafonarea platilor din fondul de lichidare reprezentand onorarii la nivelul sumei de 12.000 lei (4 onorarii de 3.000 lei) pentru practicienii avand sume exigibile la plata.

In ipoteza insuficientei fondului de lichidare necesar platii tuturor obligatiilor exigibile, filiala va achita, practicienilor avand obligatii exigibile la plata, respectand ordinea de prioritate evocata mai sus. Sumele neachitate se vor reporta in urmatoarele situatii de plati.

 

b.5)       Decontarea cheltuielilor de procedura si onorariilor, in cazurile in care practicianul a fost numit urmare a cererii debitorului, se va realiza cu prezentarea urmatoarelor documente:

·         Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului statutar ca nu a achitat cheltuielile de procedura si onorariul practicianului care sa cuprinda si motivele pentru care nu a efectuat plata – (Anexa nr. 2 - Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului statutar),

·         Declaratia pe proprie raspundere a practicianului in insolventa ca nu a incasat c/val. cheltuielilor de procedura si a onorariului –(Anexa nr. 3 - Declaratia pe proprie raspundere a practicianului in insolventa)

·         Cartea de identitate a administratorului statutar - copie certificata conform cu originalul de catre administratorul statutar.

·         Informatiile obtinute de la Registrul Comertului privind debitorii si asociatii (adrese, date de contact,  etc.);

·         Demersurile efectuate pentru identificarea ultimului domiciliu al administratorilor statutari/asociati sau dovada faptului ca acestia au primit cel putin o corespondenta la adresa la care au fost remise notificari in timpul procedurii;

·         Notificarea adminsitratorul statutar / asociatilor privind plata onorariului practicianului numit;

·         Raportul de inchidere al procedurii;

·         Bilant de sfarsit al lichidarii.

Cererile se vor analiza de catre Consiliul de Conducere, care va verifica prin sondaj realitatea declaratiilor si/sau va solicita documente in completare.

In masura in care in urma verificarilor rezulta neclaritati, respectiv reprezentantul nu poate fi identificat prin niciun mijloc (tel, e-mail, adresa), etc..., Consiliul de Conducere va amana decontarea din fondul de lichidare a cheltuielilor de procedura/onorariilor practicienilor in insolventa, numiti conform art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, pana la clarificarea situatiei.

In masura in care, in urma cercetarilor intreprinse, exista suspiciunea ca practicianul a incasat contravaloarea onorariului si a cheltuielilor de procedura, fara a elibera un document justificativ, Consiliul de Conducere va sesiza de urgenta comisia de cenzori.

 

Art. 5. PLATA CHELTUIELILOR DE PROCEDURA/ ONORARIILOR PRACTICIENILOR IN INSOLVENTA

Plata onorariilor practicienilor în insolvenţă ce sunt achitate din fondul de lichidare se va face, pe toată perioadă desfăşurării procedurii, în ordinea vechimii, la următoarele tarife (art. 117, alin. 1, Statut):

a) până la 3.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 3.000 lei, exclusiv TVA;

b) 1.000 lei, prevăzut la art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 1.000 lei, exclusiv TVA;

c) în cazul procedurilor de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, dar provenite din proceduri deschise în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, onorariul va fi de 1.000 lei dacă complexitatea procedurii rămâne la stadiul prezentat în raportul privind situaţia economică a societăţii întocmit în conformitate cu art. 260 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare sunt prevazute de Statutul UNPIR – art. 117 alin 2 si urmatoarele si se refera la:

a.       taxe, timbre, notificări, convocări şi comunicări ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operaţiuni din cadrul procedurii.

b.      cheltuielile de cazare şi deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolvenţă la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată din afara localităţii unde se află tribunalul care judecă dosarul de insolvenţă. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifică pe baza decontului de deplasare, la care sunt ataşate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 10 L/100 km.

c.       Constituie cheltuieli de procedură ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condiţiile art. 117 alin. (4) cele efectuate de necesitatea asigurării de către practicianul în insolvenţă a bunei desfăşurări a procedurii (cum ar fi, dar fără a se limita la: inventarierea bunurilor şi ţinerea contabilităţii societăţii debitoare, asigurarea administrării societăţii debitoare în ipoteza în care administratorului special i-a fost ridicat parţial sau total dreptul de administrare, reprezentarea societăţii debitoare în relaţia cu partenerii comerciali, precum şi în relaţia cu autorităţi suverane/suprasuverane etc.). În condiţiile în care, din constrângeri legate de timp sau pentru distanţe mai mari de 200 km, se optează pentru transportul cu avionul, atunci se va deconta un tarif echivalent cu cel al călătoriilor la clasa economică. Cheltuielile de cazare, care se vor limita la condiţii hoteliere de maximum 4 stele, se vor justifica pe baza aceluiaşi decont de deplasare, la care sunt ataşate facturile şi bonurile fiscale. La toate aceste cheltuieli se va adăuga şi diurna legală, aferentă personalului alocat în acest scop.

Cheltuielile prevăzute la lit. c) se pot avansa din fondul de lichidare doar dacă sunt prezentate în rapoartele lunare şi aprobate de către judecătorul sindic prin sentinţă/încheiere în care se prevede expres că suma urmează să fie returnată.

d.      cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operaţiunilor de verificare, selecţionare, inventariere şi legare este echivalentul a 35 euro/ml, iar pentru depozitare 1 euro/ml/lună (art. 117 alin. (6), Statut).

Cheltuielile de procedură efectuate conform art.117 alin. (2), (3), (4), (6) din Statut, în procedurile de insolvenţă reglementate de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau de Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sunt achitate din fondul de lichidare numai în măsura în care sunt aprobate de instanţa de judecată prin încheiere/sentinţă sau în condiţiile art. 117 alin. (7) sau art. 116 alin. (2) din Statutul UNPIR.

În conformitate cu art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, decontul final al cheltuielilor de procedură efectuate în legătură cu lichidarea unei societăţi comerciale, în temeiul dispoziţiilor Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către filiala Uniunii pe raza căreia se află sediul debitoarei, pe baza documentelor justificative ataşate cererii de plată depuse de lichidator.

Nu sunt decontate din fondul de lichidare următoarele (art. 117, alin. 9, Statut):

1.      cheltuielile de transport/cazare [altele decât cele prevăzute la alin. (b) şi (c)],

2.      cheltuielile de funcţionare a sediului profesional, consumabile, abonamente,

3.      cotizaţii profesionale, asigurări de răspundere,

4.      comisioanele bancare, onorariile de executare şi alte cheltuieli indirecte,

5.      expertizele contabile întocmite în situaţia debitorilor fără bunuri, precum şi expertizele întocmite după închiderea procedurii de insolvenţă, în situaţia disjungerii cererii de atragere a răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau art. 169 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

6.      evaluările întocmite în situaţia debitorilor în care valoarea bunurilor nu acoperă cheltuielile de procedură.

Platile din fondul de lichidare a cheltuielilor de procedura/onorariilor inregistrate pana la finele lunii curente, se vor onora, in limita fondurilor disponibile.

 

Art. 6. DOCUMENTIA NECESARA IN VEDEREA DECONTARII DIN FONDUL DE LICHIDARE

a)     In vederea decontarii din fondul de lichidare a cererilor cu procedura deschisa in baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare din Legea nr. 85/2014, se vor prezenta  urmatoarele documente:

·         Formular cerere - decontare cheltuieli din fondul de lichidare (in 2 exemplare – unul la lichidator, unul la U.N.P.I.R. Filiala Constanta) (tip) – Anexa nr.4;

·         Factura emisa de practicianul in insolventa in numele debitoarei/ UNPIR – conform monografiei aprobate de UNPIR;

·         hotărârii de deschidere a procedurii (prin care se stabileşte onorariul, în limita a 3.000 lei conform tarif)- in copie legalizata;

·         hotararii de inchidere a procedurii insolventei si de radiere a debitorului din Registrul Comertului- in copie legalizata ;

·         raportului de inchidere a procedurii din care să rezulte că nu au fost valorificate active şi nu au fost recuperate creanţe ;

·         Orice document din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri sau sume de bani în patrimoniu (adresa Serviciul Public de Impozite si Taxe, extras de cont, adresa Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, raport lunar privind activitatea desfasurata in vederea identificarii bunurilor);

·         hotărârea creditorului majoritar privind desemnarea practicianului în insolvenţă în procedură în baza art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza ofertei sale financiare.

·         Cheltuielile de procedura efectuate de practician pe numele societatii  debitoare, semnate conform cu originalul si stampilate (solicitam de asemenea anexarea bordeorurilor postale).

·         dupa caz, Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care se obligă să restituie avansul unor sume din fondul de lichidare, în termen de 10 zile lucrătoare de la valorificarea activului debitoarei (în situatia avansarii unor sume din fondul de lichidare, in cazul în care in sentinţă/încheiere nu se prevede în mod expres că suma urmează a fi returnată). In conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 85/2014, „Sumele plătite din fondul de lichidare pentru cheltuielile de procedură sunt considerate avansuri şi vor fi restituite de către practicianul în insolvenţă din averea debitoarei la momentul existenţei lor.”

Pentru procedurile deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din Legea nr. 85/2014, in cazurile in care au existat bunuri in patrimoniul societatii iar fondurile obtinute au fost insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor de procedura, la documentatia de decontare se va anexa suplimentar:

·         raportul asupra fondurilor,

·         raportul de distributie,

·         în situaţia constituirii unui consorţiu de practicieni se va depune şi convenţia cu aportul stabilit fiecărei părţi din consorţiu,

·         dovada virarii procentului de 2% la fondul de lichidare si

·         documentele justificative privind suma obtinuta.

 

Pentru decontarea sumelor reprezentand cheltuieli de procedura/onorarii in baza Legii 31/1990 sau Legii 359/2004 se vor anexa suplimentar urmatoarele documente:

·         Raport de inchidere a procedurii, inclusiv situatiile financiare de sfarsit al lichidarii;

·         Sentinta de radiere a societatii de la Registrul Comertului –in copie legalizata;

·         Rezolutia de numire si rezolutia de radiere- conform cu originalul;

Pentru decontarea din fondul de lichidare, în situaţia în care din sentinţă/ încheiere/rezolutie/ documentatia anexata cererilor de decontare nu rezultă în mod expres faptul că debitoarea nu deţine bunuri sau sume de bani în averea sa, filiala Uniunii poate solicita orice raport întocmit pe parcursul procedurii (de observaţie, administrare sau lichidare), bilanţul de la începutul lichidării, inventarul bunurilor societăţii debitoare, adeverinţă eliberată de serviciile de impozite şi taxe, eventual certificatul de radiere şi/sau orice alte documente justificative.

 

Art. 7. ALTE OBLIGATII IN LEGATURA CU FONDUL DE LICHIDARE

-        In conformitate cu prevederile statutare, respectiv art. 118:

Evidenţa operaţiunilor contabile legate de fondul de lichidare se va ţine centralizat pe filială, pe baza monografiei contabile aprobate de Consiliul naţional de conducere al Uniunii.

Justificarea plăţii sumelor din fondul de lichidare, operată de către filialele Uniunii, se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Cheltuielile de administrare a fondului de lichidare, atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor, vor fi suportate din fondul de lichidare numai pe bază de documente justificative.

Filiala va bugeta nivelul de salarizare al personalului angajat pentru această activitate, precum şi cheltuielile de birotică. Bugetul va fi aprobat in sedinta Adunarii Generale a filialei, anual. Buhetul astfel aprobat, impreuna cu situatiile financiare vor fi comunicate UNPIR.

Nivelul maxim de salarizare al personalului angajat pentru această activitate, precum şi cheltuielile de birotică sunt in limita valorilor stabilite de catre Consiliul naţional de conducere al Uniunii (Decizia CNC nr.10/24.10.2008).

-        Cu privire la distributia procentului de 2% colectat conform prevederilor art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de colectare, la nivelul filialei se desfasoara conform prevederilor art. 119, astfel:

o   Procentul de 2% se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei, după data deschiderii procedurii, aceasta fiind considerată sumă recuperată, şi se evidenţiază în raportul lunar;

o   În cazul perioadei de observaţie şi a reorganizării procentul de 2% se aplică:

a)la sumele încasate în cazul activelor valorificate în perioada de observaţie/vânzările de active ce au fost prevăzute în planul de reorganizare, exclusiv TVA;

b)la sumele recuperate din creanţele anterioare deschiderii procedurii;

c)în situaţia în care un creditor garantat sau negarantat doreşte să preia bunul supus garanţiei în contul creanţei sale, prin compensare totală sau parţială, acesta din urmă va achita toate cheltuielile de procedură, însă cota de 2% se va aplica numai asupra părţii din preţ care se achită în numerar (fondurile obţinute), exclusiv TVA.

o   Prin excepţie de la prevederile art.119 alin. (2) din statut, în cazul perioadei de observaţie şi a reorganizării, procentul de 2% nu se aplică:

a)încasărilor realizate din continuarea activităţii curente a societăţii debitoare;

b)în cazul societăţilor având ca obiect de activitate producţia (sunt avute în vedere toate tipurile de producţie) şi care înregistrează în contul producţiei realizate sumele încasate din vânzări. Acestea se înregistrează în contul veniturilor din activitatea de bază;

c)în cazul dezvoltatorilor imobiliari ce construiesc locuinţe, sumele încasate din vânzări se înregistrează în contul veniturilor din mărfuri şi nu din vânzare active;

d)în situaţia operaţiunilor noncash în cadrul planului de reorganizare;

e)în ipoteza plăţilor efectuate benevol de către administratorul special din surse proprii a obligaţiilor către creditori sau în situaţia achitării datoriilor debitoarei de către terţe persoane;

f)în situaţia fuziunii sau divizării debitorului, reglementată de art. 133 alin. (5) pct. D din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul căreia are loc un transfer total/parţial atât a activului, cât şi a pasivului societăţii;

g)în situaţia identificării unui furnizor necesar sau a unui constructor pentru finalizarea unui proiect imobiliar ce acceptă transmiterea în proprietate, pentru stingerea creanţei sale curente, a unor active finalizate;

h)transferul de afacere reglementat de Codul fiscal.

o   În cazul falimentului procentul de 2% se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei. Pentru sumele încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA.

o   În cazul în care la finalizarea procedurii de faliment, toţi creditorii înscrişi în tabelul definitiv al creanţelor sunt plătiţi şi mai există bunuri în patrimoniul debitoarei, transmiterea bunurilor asociaţilor/acţionarilor sau persoanei fizice, după caz, se va face conform solicitării acestora, potrivit normelor legale, aceştia din urmă vor achita toate cheltuielile de procedură. La sumele rămase şi distribuite nu se va aplica cota de 2%.

Sumele colectate prin plata procentului de 2% se virează în proporţie de 60% la filiala Uniunii în care îşi are sediul forma de exercitare a profesiei şi 40% la filiala UNPIR pe raza căreia îşi are sediul societatea debitoare.

În situaţia constituirii unui consorţiu de practicieni în insolvenţă procentul de 2% se varsă de fiecare practician în insolvenţă la filiala din care face parte, potrivit dispoziţiilor alin. (2), în funcţie de aportul stabilit fiecărei părţi din consorţiu.

Procentul de 2% se calculează la data încasării, sumele obţinute astfel virându-se la fondul de lichidare în primele 25 de zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară.

Practicianul are obligaţia depunerii la sediul filialei UNPIR de care aparţine, odată cu depunerea la dosarul cauzei, a unui exemplar din raportul asupra fondurilor obţinute şi a unuia din planul de distribuţie, iar în situaţia constituirii unui consorţiu de practicieni se va depune şi convenţia cu aportul stabilit fiecărei părţi din consorţiu.

Intr-un termen de 10 zile dim momentul platii sumei catre Fondul de lichidare, practicianul are obligatia de a remite catre filiala urmatoarele:

·         Declaratia privind virarea procentului de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa (Anexa nr. 6);

·         Copia op virament.

Sumele colectate se distribuie conform Procedurii de administrare a fondului de lichidare prevăzute în Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă.

Filiala Uniunii, pe baza tabelelor întocmite şi transmise de membrii filialei, va comunica Secretariatului general, la datele de 1 şi 15 ale lunii, un tabel centralizator privind sumele virate.

Filiala Uniunii are obligaţia să comunice Secretariatului general situaţia centralizată cu suma totală încasată la fondul de lichidare.

Comisia de cenzori a filialei va verifica, prin sondaj, preluarea cotei de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă de către forma de exercitare a profesiei. Practicienii în insolvenţă au obligaţia să pună la dispoziţia comisiei de cenzori actele necesare verificării modalitatii de calcul a cotei de 2%.

-        Conform art. 118 alin. (5) din Statutul UNPIR, in cazul schimbării formei de exercitare a profesiei, sumele restante din fondul de lichidare se transferă, după caz, către noi forme de organizare, pe bază de declaraţii scrise, în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru filiala din care fac parte membrii. Declaraţia scrisă va fi însoţită de documente justificative.

-        Pe baza tabelelor întocmite şi transmise de membrii, Filiala Uniunii va comunica Secretariatului general, la datele de 1 şi 15 ale lunii, un tabel centralizator privind sumele virate. Totodata, Filiala Uniunii are obligaţia să comunice Secretariatului general situaţia centralizată cu suma totală încasată la fondul de lichidare.

Prezenta procedura a fost intocmita in baza legislatiei in vigoare la data aprobarii (in sedinta Adunarii Generale din data de 12.04.2017) si va poate fi modificata de catre Consiliul de Conducere, urmand a fi ratificata în proxima ședință a Adunării Generale a Filialei Constanta.

Prezenta procedura se va actualiza automat in masura modificarii prevederilor legale in materie si va fi comunicata, spre stiinta UNPIR (care potrivit art. 50, li.t k administreaza fondul de lichidare constituit potrivit legii).

Anexe:

Anexa nr. 1 – Formular cererea de renuntare la decontare din fondul de lichidare

Anexa nr. 2 - Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului statutar

Anexa nr. 3 - Declaratia pe proprie raspundere a practicianului in insolventa

Anexa nr. 4 - Cerere de decontare din fondul de lichidare;

Anexa nr. 5 – Cerere justificare avansuri si BP;

Anexa nr. 6 – Declaratia privind virarea procentului de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa

 

 

Aprobarea procedurii

 

 

Elaborat

Adunarea Generala a filialei  UNPIR Constanta

Consiliul de Conducere al Filialei Constanta

Data sedintei

12.04.2017

 

Semnaturi :

 

 

 

 

Indicatorul editiilor: 

 

Nr. crt

Pag.

Capitol/ art.

Descrierea modificarii

Data

Obs.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Lista de difuzare a documentului

 

Ex nr.

Destinatar

Responsabil

difuzare

Data difuzarii/forma de difuzare

Semnatura

1

Membri  UNPIR  Constanta

Responsabil Fd. Lichidare

 

 

2

UNPIR

Responsabil Fd. Lichidare

 

 

3