Disciplina membri

INSTANŢELE LOCALE DE DISCIPLINĂ

POTRIVIT PREVEDERILOR STATUTARE:

  

Art. 61

(1)În localităţile în care îşi desfăşoară activitatea curţile de apel funcţionează instanţele locale de disciplină ale UNPIR.

(2)Instanţele locale de disciplină analizează şi soluţionează plângerile formulate împotriva practicienilor în insolvenţă membri ai filialelor care îşi desfăşoară activitatea în raza tribunalelor aparţinând curţilor de apel respective.

(3)Instanţele locale de disciplină sunt compuse din 7 membri titulari (un preşedinte şi 6 membri) aleşi de adunările generale ale filialelor, prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, dintre membrii practicieni în insolvenţă definitivi şi compatibili, care se bucură de o autoritate profesională şi morală deosebite. Mandatul poate fi reînnoit.

Art. 62

(1)Alegerea persoanelor pentru funcţia de membru al instanţei locale de disciplină de către filialele UNPIR se face din rândul membrilor practicieni în insolvenţă compatibili care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebite pe baza ponderii numărului de membri afiliaţi fiecărei filiale raportat la numărul total al practicienilor arondaţi instanţei locale de disciplină.

(2)La calculul numărului de membri aleşi se va lua în considerare rotunjirea procentului în plus pentru intervalul 1,5-1,9 şi în minus pentru intervalul 1,1-1,4. În cazul în care după acest calcul rezultă un număr mai mare de 7 membri ai instanţei se va lua în considerare şi a doua zecimală a cifrei calculate conform alin. (1).

(3)Aplicarea formulei de calcul privind desemnarea membrilor instanţelor locale de disciplină revine în sarcina Secretariatului general al UNPIR.

(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conducerea unei filiale UNPIR poate decide cedarea unei funcţii de membru titular în instanţa locală de disciplină către un alt judeţ/o altă filială arondate aceleiaşi instanţe locale de disciplină.

Art. 63

(1)Instanţele locale de disciplină au următoarele atribuţii:

a)analizează abaterile disciplinare prevăzute de O.U.G. şi de statut, potrivit competenţelor date de prezentul statut;

b)asigură aplicarea măsurilor prevăzute la art. 46 alin. (2) lit. a) şi d);

c)soluţionează în primă instanţă şi în complet de 3 membri abaterile disciplinare săvârşite de membrii arondaţi şi aplică sancţiunile prevăzute la art. 74 alin. (1) din O.U.G., potrivit limitelor stabilite în prezentul statut;

d)comunică Secretariatului general al Uniunii sancţiunile aplicate potrivit art. 74 alin. (1) din O.U.G. şi prezentului statut.

(2)Hotărârile instanţei locale de disciplină sunt definitive şi executorii. Executarea poate fi suspendată, la cerere, prin decizie a instanţei superioare de disciplină.

(3)Contestaţiile împotriva hotărârilor instanţei locale de disciplină se depun la instanţa locală de disciplină care a pronunţat hotărârea disciplinară, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, sub sancţiunea decăderii, şi se soluţionează de instanţa superioară de disciplină.

(4)Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. b) membrii titulari ai Consiliului de conducere al filialei, precum şi membrii titulari ai instanţei locale de disciplină, ale căror abateri disciplinare se judecă în primă instanţă de instanţa superioară de disciplină, în complet de 3 membri.

 

ANEXA nr. 3

REGULAMENT privind procedura disciplinară 

CAPITOLUL 1: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Protecţia onoarei şi a prestigiului profesiei, respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., a Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a deciziilor obligatorii ale organelor profesiei sunt încredinţate organelor constituite potrivit dispoziţiilor legale.

(2)Fapta săvârşită de membrul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (Uniune), prin care se încalcă dispoziţiile O.U.G., ale Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, hotărârile obligatorii ale organelor profesiei, şi care este de natură să prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului practicienilor în insolvenţă, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează.

(3)Constituie abatere disciplinară grava încălcare a dispoziţiilor O.U.G. şi ale Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă ce prevăd expres o astfel de calificare.

Art. 2

(1)Răspunderea disciplinară a membrului Uniunii nu exclude răspunderea civilă, penală, contravenţională sau administrativă.

(2)Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii.

(3)Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă, care va fi luată în considerare la aplicarea sancţiunii.

Art. 3

Instanţele de disciplină ale Uniunii sunt obligate să ţină evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate fiecărui membru al acesteia şi să comunice situaţia disciplinară a practicianului, la cererea organelor profesiei, constituite potrivit legii.

Art. 4

Instanţele de disciplină sunt:

a)instanţa locală de disciplină;

b)instanţa superioară de disciplină;

c)Consiliul naţional de conducere al Uniunii;

d)Congresul Uniunii.

 

CAPITOLUL 2: Organizarea şi funcţionarea instanţelor disciplinare

Art. 5

(1)În localităţile în care îşi desfăşoară activitatea curţile de apel se organizează şi funcţionează o instanţă locală de disciplină. Instanţei locale de disciplină îi vor fi arondate filialele ale căror membri îşi desfăşoară activitatea pe raza tribunalelor aparţinând curţilor de apel respective.

(2)Instanţa locală de disciplină este constituită din 7 membri, un preşedinte şi 6 membri aleşi în funcţie de criteriile stabilite în statut.

(3)Instanţele locale de disciplină împreună cu filialele UNPIR arondate sunt:

Nr.

Instanţa locală de disciplină

Judeţe arondate

1.

Alba

Alba

Hunedoara

Sibiu

2.

Bacău

Bacău

Neamţ

3.

Braşov

Braşov

Covasna

4.

Bucureşti

Bucureşti

Ilfov

Ialomiţa

Călăraşi

Teleorman

Giurgiu

5.

Cluj

Cluj

Bistriţa-Năsăud

Maramureş

Sălaj

6.

Constanţa

Constanţa

Tulcea

7.

Craiova

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

8.

Galaţi

Galaţi

Brăila

Vrancea

9.

Iaşi

Iaşi

Vaslui

10.

Oradea

Bihor

Satu Mare

11.

Piteşti

Argeş

Vâlcea

12.

Ploieşti

Prahova

Buzău

Dâmboviţa

13.

Suceava

Suceava

Botoşani

14.

Timişoara

Timiş

Arad

Caraş-Severin

15.

Târgu Mureş

Mureş

Harghita

(4)În situaţia în care se constituie o nouă filială UNPIR, prin avizul Consiliului naţional de conducere privind înfiinţarea filialei se va dispune ş arondarea acesteia către o instanţă locală de disciplină.

Art. 6

(1)Instanţa locală de disciplină şi/sau superioară, după caz, precum şi Consiliul naţional de conducere al Uniunii, respectiv Congresul Uniunii, atunci când acestea funcţionează ca instanţe disciplinare, sunt coordonate de un preşedinte ales de către şi dintre membrii instanţelor disciplinare locale şi/sau superioare, după caz, sau de drept de către preşedintele Uniunii în cazul Consiliului naţional de conducere al Uniunii, respectiv Congresul Uniunii.

(2)Instanţa locală de disciplină şi/sau superioară, după caz, precum şi Consiliul naţional de conducere al Uniunii, respectiv Congresul Uniunii, atunci când acestea funcţionează ca instanţe disciplinare, vor desemna un raportor care îndeplineşte funcţia de grefier, calitate în care păstrează, ţine evidenţele şi efectuează lucrările necesare în vederea desfăşurării activităţii instanţelor, sub îndrumarea preşedintelui.

(3)Alcătuirea instanţei locale de disciplină şi/sau superioare a Uniunii, programarea şedinţelor, organizarea evidenţelor şi a activităţilor cu caracter administrativ ale acesteia sunt în sarcina preşedintelui.

Art. 7

Instanţa locală de disciplină soluţionează, în primă instanţă, în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârşite de membrii Uniunii înscrişi în cadrul filialelor arondate acesteia pe raza curţii de apel aferente, cu excepţia abaterilor săvârşite de membrii titulari ai instanţei locale de disciplină sau membrii consiliului de conducere al filialei.

Art. 8

Instanţa superioară de disciplină:

a)soluţionează ca instanţă de fond, în complet de 3 membri, abaterile membrilor instanţelor locale de disciplină, precum şi ale membrilor consiliilor de conducere ale filialei;

b)soluţionează, în complet de 3 membri, plângerile disciplinare formulate împotriva membrilor Consiliului naţional de conducere;

c)soluţionează în contestaţie, în complet de 3 membri, contestaţiile declarate de partea interesată împotriva deciziilor pronunţate de instanţele locale de disciplină;

d)suspendă, la cerere, executarea deciziilor disciplinare pronunţate de instanţele locale de disciplină;

e)soluţionează cererile de strămutare privind soluţionarea plângerilor disciplinare sau orice alte măsuri necesare înfăptuirii justiţiei profesionale.

Art. 9

Instanţa superioară de disciplină face propuneri de sancţionare disciplinară a membrilor Consiliului naţional de conducere al UNPIR, pe care le supune aprobării Congresului Uniunii.

Art. 10

Consiliul naţional de conducere al Uniunii, constituit ca instanţă disciplinară, în plenul său, cu votul majorităţii membrilor prezenţi:

a)soluţionează plângerile disciplinare formulate împotriva membrilor instanţei superioare de disciplină, urmând ca acestea să fie supuse hotărârii Congresului Uniunii;

b)soluţionează contestaţiile formulate împotriva deciziilor disciplinare pronunţate de instanţa superioară de disciplină cu privire la plângerile formulate împotriva membrilor titulari ai consiliilor de conducere şi ai instanţelor locale de disciplină;

c)suspendă, la cerere, executarea deciziilor disciplinare pronunţate de instanţa superioară de disciplină împotriva membrilor titulari ai consiliilor de conducere şi ai instanţelor locale de disciplină.

Art. 11

Congresul Uniunii, în plenul său, pe baza propunerilor formulate de instanţa de disciplină competentă, hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului naţional de conducere al Uniunii, precum şi ai instanţei superioare de disciplină.

Art. 12

(1)Membrul instanţei de disciplină care ştie că există un motiv de recuzare în privinţa sa ori se află în conflict de interese cu vreuna dintre părţi trebuie să se abţină de la soluţionarea pricinii.

(2)Nu poate lua parte la soluţionarea pricinii membrul instanţei locale de disciplină care a fost desemnat administrator judiciar sau lichidator, avocat, consilier juridic, expert contabil, evaluator, auditor financiar, cenzor, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar al unei părţi din dosar, decât dacă a trecut o perioadă de minimum 2 ani.

(3)De asemenea, nu poate lua parte la soluţionarea plângerii membrul instanţei de disciplină, dacă soţul (soţia), o rudă ori afin până la gradul al III-lea inclusiv a fost desemnat/desemnată administrator judiciar/lichidator sau a reprezentat o parte în cadrul procedurii în care s-a comis fapta supusă analizei, decât dacă a trecut o perioadă de minimum 2 ani.

(4)Prevederile alin. (2) se extind şi asupra asociaţilor/acţionarilor, angajaţilor sau colaboratorilor societăţii profesionale de insolvenţă în care membrul instanţei de disciplină îşi desfăşoară activitatea.

Art. 13

(1)Când una dintre părţi are două rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv printre membrii instanţei locale de disciplină, cealaltă parte poate să ceară strămutarea sesizării disciplinare.

(2)Strămutarea pricinii se mai poate cere şi pentru motive de bănuială legitimă. Bănuiala se socoteşte legitimă ori de câte ori se poate presupune că nepărtinirea membrilor comisiei de disciplină ar putea fi ştirbită din cauza conflictului de interese, împrejurărilor pricinii, calităţii părţilor sau conflictelor locale.

(3)Strămutarea se poate dispune şi pentru imposibilitatea constituirii completului de analizare a plângerii disciplinare.

(4)Cererea de strămutare se depune la instanţa superioară de disciplină.

(5)În caz de admitere, soluţionarea sesizării disciplinare se trimite unei alte instanţe locale de disciplină de acelaşi grad.

(6)Hotărârea de strămutare se dă fără motivare şi nu este supusă niciunei căi de atac.

Art. 14

Niciodată instanţa locală de disciplină nu va funcţiona cu un număr mai mic de 3 membri. În cazul în care, din cauza abţinerii sau din alte motive, instanţa locală de disciplină va fi nevoită să soluţioneze cauza cu un număr mai mic de 3 membri, preşedintele va convoca un alt membru.

Art. 15

În intervalul cuprins între data formulării propunerilor de sancţionare a unor membri ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii şi, respectiv, ai instanţei superioare de disciplină şi data întrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele în cauză sunt suspendate din funcţie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanţi ai respectivului organ.

 

CAPITOLUL XIV: Abateri şi sancţiuni

Art. 121

Constituie abateri următoarele fapte:

1.îndeplinirea de activităţi specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;

2.divulgarea secretului profesional, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege;

3.nerespectarea obligaţiei de asigurare de răspundere profesională, prevăzută la art. 42 alin. (8) din O.U.G.;

4.neplata primei de asigurare prevăzute la art. 42 alin. (9) din O.U.G. privind neîndeplinirea obligaţiei de asigurare profesională până la expirarea perioadei de suspendare;

5.încălcarea principiilor fundamentale de etică profesională, definite de Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii;

6.desfăşurarea de activităţi politice în cadrul Uniunii şi cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;

7.neparticiparea fără motive temeinice a membrilor Congresului Uniunii la două congrese succesive la care au fost delegaţi;

8.neparticiparea fără motive temeinice a membrilor filialelor la două adunări generale succesive la care au fost convocaţi;

9.neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri în condiţiile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;

10.neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri sau numai a uneia dintre acestea, până la expirarea perioadei de suspendare de 3 luni;

11.declararea incorectă a veniturilor obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii de practician în insolvenţă şi implicit plata unei contribuţii anuale pe tranşe de venituri neconforme cu realitatea;

12.necomunicarea în termen de 30 de zile a schimbărilor intervenite în legătură cu datele înscrise în Tabloul UNPIR şi în Registrul formelor de organizare;

13.intrarea în una dintre situaţiile de nedemnitate prevăzute la art. 25 din O.U.G.;

14.deschiderea împotriva practicianului în insolvenţă, prin hotărâre irevocabilă, a procedurii falimentului;

15.necalcularea şi nevirarea, în primele 25 de zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară, a procentului de 2% prevăzut de art. 4 din Legea nr.85/2005 şi art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă;

16.declanşarea de către practicianul în insolvenţă a unor măsuri asigurătorii sau a procedurii de executare silită asupra fondului de lichidare;

17.exercitarea de către practicianul în insolvenţă incompatibil a oricărei activităţi prevăzute la art. 11 din O.U.G. În competenţa practicienilor în insolvenţă compatibili;

18.solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel din propria ofertă financiară în baza căruia a fost desemnat într-o procedură conform art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, constituie încălcarea principiilor din Codul de conduită etică;

19.neîndeplinirea obligaţiei privind completarea formularelor, precum şi a datelor statistice prevăzute de art. 21 lit. h) şi l) din prezentul statut;

20.neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri în condiţiile art. 101 alin. (7);

21.lipsa de cooperare a asociaţilor, coordonatorilor sau practicienilor în condiţiile art. 98 alin. (7);

22.neîndeplinirea oricărei altei obligaţii, neprecizate mai sus, prevăzute expres de O.U.G. şi de prezentul statut.

Art. 122

Se sancţionează cu avertisment scris faptele prevăzute la art. 121 pct. 1 şi 6.

Art. 123

Se sancţionează cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an faptele prevăzute la art. 121 pct. 2, 3, 5, 9, 15, 18, 20 şi 21.

Art. 124

(1)Se sancţionează pecuniar, cu amendă, faptele prevăzute la art. 121 pct. 7, 8, 12, 19 şi 22.

(2)Cuantumul amenzilor se stabileşte între 1.000 lei şi 5.000 lei. Sumele obţinute din sancţiunile pecuniare se fac venit la bugetul filialei sau al Uniunii, după caz.

(3)Neplata amenzii în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii duce la excluderea definitivă din Uniune.

Art. 125

(1)Membrul Uniunii sancţionat cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă are următoarele interdicţii pe perioada suspendării:

a)nu poate activa ca practician în insolvenţă;

b)nu are drept de vot în adunarea generală a filialei şi nu poate participa la Congresul Uniunii;

c)nu poate fi ales în organele de conducere ale filialei sau ale Uniunii;

d)nu poate reprezenta filiala sau Uniunea.

(2)Membrii Uniunii sancţionaţi cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă sunt obligaţi ca în termen de cel mult 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare să prezinte la conducerea filialei dovada că au solicitat înlocuirea lor cu un alt practician în insolvenţă pe perioada suspendării.

(3)Dacă suspendarea îl priveşte pe unul dintre membrii organelor de conducere alese ale Uniunii sau ale filialelor, acesta va fi înlocuit pe perioada suspendării de către unul dintre membrii supleanţi ai organului de conducere respectiv.

(4)Necomunicarea în termenul prevăzut la alin. (2) a dovezii de înlocuire cu un alt practician se sancţionează cu excluderea definitivă din Uniune, însoţită de pierderea calităţii de practician în insolvenţă.

Art. 126

Comiterea unei noi abateri disciplinare pentru care se poate aplica sancţiunea suspendării, în perioada de reabilitare de un an, având în vedere necorectarea comportamentului, se va putea considera agravantă şi va conduce la aplicarea directă a sancţiunii excluderii.

Art. 127

(1)Se sancţionează pecuniar cu amendă, care se face venit la bugetul Uniunii, fapta prevăzută la art. 121 pct. 11.

(2)Amenda este egală cu suma neachitată Uniunii conform veniturilor reale realizate.

Art. 128

Se sancţionează cu excluderea definitivă din Uniune, însoţită de pierderea calităţii de practician în insolvenţă, faptele prevăzute la art. 121 pct. 4, 10, 13, 14, 16 şi 17.

Art. 129

Sancţiunea de excludere definitivă din Uniune determină radierea din Tabloul UNPIR şi pierderea calităţii de practician în insolvenţă.

Art. 130

(1)Membrii instanţelor disciplinare nu pot fi traşi la răspundere pentru hotărârile de sancţionare adoptate, decât în cazul în care se dovedeşte că şi-au exercitat însărcinarea cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

(2)Regulamentul privind procedura disciplinară este prevăzut în anexa nr. 3.

 

DATE DE CONTACT

Uniunea Nationala a Practicienilor in 
Insolventa din Romania 
Filiala Constanta
Adrese: B-dul.Ferdinand nr.21, parter, ap.2, Constanta – Romania, Cod Postal 900721

B-dul.Ferdinand nr.21, parter, ap.2 

Constanta – Romania 

Cod Postal 900721

C.U.I. 12865421 

Tel./Fax: 0241-612.110

Libra Internet Bank- cont curent

RO11BREL0002001645250100

Fond lichidare - Libra Internet Bank

RO81BREL0002001645250101

E-mail: unpir_constanta@yahoo.com 

Site: www.unpirct.ro


PERSOANA DE CONTACT:

Sdic Irina Laura – 0744/311.502

RAPORTOR INSTANTA LOCALA DE DISCIPLINA CONSTANTA:

Popoaca Felicia

PRESEDINTE INSTANTA LOCALA DE DISCIPLINA:

Vladu Vera