Instanta locala de disciplina

Instanța Locală de Disciplina a filialei U.N.P.I.R. Constanta  este format din 7 membri titulari,  dintre care un preşedinte,  aleşi de Adunarea Generală, pentru o perioadă de 4 ani.

Membrii Instanței Locale de Disciplină ai Filialei UNPIR Constanta sunt:

Vladu Vera - Președinte al Instanței Locale Disciplină

Lițcanu Irina -  Membru al Instanței Locale Disciplină

Perianu Maria - Membru al Instanței Locale Disciplină

Atanase Mariana - Membru al Instanței Locale Disciplină

Gheorghe Movilaru Mihaela - Membru al Instanței Locale Disciplină

Hromei Ramona Maria -  Membru al Instanței Locale Disciplină

Popoacă Felicia -  Membru al Instanței Locale Disciplină - raportor

 

Instanţele locale de disciplină analizează şi soluţionează plângerile formulate împotriva practicienilor în insolvenţă membri ai filialelor care îşi desfăşoară activitatea în raza tribunalelor aparţinând curţilor de apel respective.

Alegerea persoanelor pentru funcţia de membru al instanţei locale de disciplină de către filialele UNPIR se face din rândul membrilor practicieni în insolvenţă compatibili care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebite pe baza ponderii numărului de membri afiliaţi fiecărei filiale raportat la numărul total al practicienilor arondaţi instanţei locale de disciplină.

 

Instanţele locale de disciplină au următoarele atribuţii: 

 

a) analizează abaterile disciplinare prevăzute de O.U.G. 86/2006 şi de statut, potrivit competenţelor date de prezentul statut;

b) asigură aplicarea măsurilor prevăzute la art. 46 alin. (2) lit. a) şi d) din statut;

c) soluţionează în primă instanţă şi în complet de 3 membri abaterile disciplinare săvârşite de membrii arondaţi şi aplică sancţiunile prevăzute la art. 74 alin. (1) din O.U.G. 86/2006, potrivit limitelor stabilite în prezentul statut;

d) comunică Secretariatului general al Uniunii sancţiunile aplicate potrivit art. 74 alin. (1) din O.U.G. 86/2006 şi prezentului statut.

Hotărârile instanţei locale de disciplină sunt definitive şi executorii. Executarea poate fi suspendată, la cerere, prin decizie a instanţei superioare de disciplină.

Contestaţiile împotriva hotărârilor instanţei locale de disciplină se depun la instanţa locală de disciplină care a pronunţat hotărârea disciplinară, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, sub sancţiunea decăderii, şi se soluţionează de instanţa superioară de disciplină.