Consiliul de conducere

Consiliul de conducere al filialei U.N.P.I.R. Constanta  este format din 5 membri titulari,  dintre care un preşedinte, aleşi de adunarea generală  pentru o perioadă de 4 ani.

Membrii titulari ai Consiliul de conducere al filialei U.N.P.I.R. Constanta  sunt:

Stroie Cristina - Președinte al Consiliului de Conducere

Dascalescu Elena - Membru al  Consiliului de Conducere

Enache Marilena Mariana -  Membru al Consiliului de Conducere

Vizitiu Catalina -  Membru al  Consiliului de Conducere

Constantin Fanica -  Membru al  Consiliului de Conducere

 

Consiliul de conducere al filialei are următoarele atribuţii:

 

a) supune spre avizare Consiliului naţional de conducere al Uniunii actul de înfiinţare a filialei şi orice modificări ale acestuia;

b) asigură desfăşurarea activităţii filialei;

c) transmite Consiliului naţional de conducere al Uniunii orice modificare în legătură cu membrii săi, în vederea actualizării Tabloului UNPIR;

d) convoacă şi organizează adunarea generală a filialei;

e) propune adunării generale candidaţii pentru instanţa de disciplină şi comisia de cenzori;

f) analizează şi avizează documentaţia de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă, precum şi a solicitanţilor pentru acces fără examen şi cu scutire de stagiu;

g) comunică Secretariatului general al Uniunii, la cererea acestuia, numirile ca administrator judiciar sau lichidator ale membrilor filialei;

h) angajează personalul executiv al secretariatului filialei;

i) comunică Secretariatului general, până la 1 martie a fiecărui an, evoluţia numărului de dosare de insolvenţă pentru anul anterior, precum şi domeniile de activitate ale societăţilor aflate în insolvenţă;

j) înaintează, în termen de 15 zile de la data adunării generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidaţilor desemnat/desemnaţi de adunare pentru o funcţie de conducere centrală sau locală, precum şi în celelalte instanţe sau comisii lucrative, cum ar fi instanţele de disciplină şi comisiile de cenzori, relevând: calităţile morale şi profesionale, realizările din activitatea de practician în insolvenţă, implicarea în acţiunile întreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum şi în cele de pregătire profesională etc.