Comisia de cenzori

Comisia de cenzori a Filialei UNPIR Constanța este formata din 3 membri titulari, dintre care un președinte, aleşi de Adunarea Generală, pentru o perioadă de 4 ani.

Membrii Comisiei de Cenzori ai filialei UNPIR Constanța sunt:

Spinoche Raluca – Membru al  comisiei de cenzori UNPIR Filiala Constanța

Ghiță Marilena - Membru al  comisiei de cenzori UNPIR Filiala Constanța

Caciula Anisoara Daniela – Membru al  comisiei de cenzori UNPIR Filiala Constanța

 

Regulament de organizare si functionare a Comisiei de cenzori

 a Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, Filiala Constanta

 

Art. 1 - (1) In baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată şi modificată şi ale Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, republicat şi modificat, Consiliul naţional de conducere are printre atribuţiile sale şi verificarea activităţii profesionale a membrilor Uniunii.

(2) Măsura privind efectuarea verificării prin sondaj a îndeplinirii obligaţiilor profesionale ale membrilor Uniunii este cuprinsă în planul de activitate anual şi se realizează prin grija preşedinţilor de filiale. Consiliul de conducere al filialelor deleagă membrii comisiei de cenzori sa efectueze procedura de control.

(3) In cadrul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, Filiala Constanta functioneaza Comisia de cenzori constituita prin aprobarea adunarii generale, in virtutea prevederilor Statutului UNPIR.

(4) Comisia este formata din 3 membri, condusa de un presedinte si are in componenta sa practicieni in insolventa compatibili, cu pregatire economica adecvata indeplinirii atributiilor. Cel putin unul din membrii comisiei de cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil.

 

Art. 2 - Atributiile Comisiei de cenzori a filialei sunt urmatoarele:

(1)   Verificarea evidentei financiar – contabile a filialei, aplicarea corecta a reglementarilor legale in vigoare, inclusiv cerificarea situatiilor finanaciare, anterior aprobarii acestora in Adunarea Generala in conformitate cu prevederile art. 96 alin .6 din Statutul UNPIR: „(6) Uniunea şi filialele au obligaţia de a întocmi situaţiile financiare anuale şi în cazul încetării activităţii, potrivit legii. Situaţiile financiare ale Uniunii, certificate de cenzori, se supun aprobării Adunării reprezentanţilor permanenţi ai Uniunii, urmând a fi ratificate de Congres. Situaţiile financiare ale filialelor UNPIR, certificate de cenzori, se supun aprobării adunărilor generale ale filialelor...”;

(2)   Verificarea, prin sondaj, a declaratiilor anuale de venituri elaborate de membrii filialei si  transmise Secretariatului general al Uniunii conform prevederilor Art. 92 alin 5 Statut: „Contribuţia anuală pe tranşe de venituri se determină de fiecare cotizant, pe baza unei declaraţii scrise, transmisă Secretariatului general al Uniunii până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul anterior. Realitatea declaraţiei este supusă verificării, prin sondaj, de către cenzorii filialelor. Cenzorul delegat cu verificarea poate solicita orice document de la practician, inclusiv declaraţia de venituri depusă de acesta la organul fiscal... „;

(3)   Supravegherea modului de gestionare a fondului de lichidare al filialei conform art. 20 lit.k din Statut, respectiv verificarea:

o   situatiei de virare catre Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate de membrii, in cadrul procedurilor de insolventa;

o   Situatia cererilor inregistrate spre decontare din fondul de lichidare;

o   Situatiile lunare privind platile din fondul de lichidare;

o   Alte situatii centralizatoare solicitate de UNPIR prin Secretariatul General cu privire la fondul de lichidare.

(4)   Aloca, prin decizia presedintelui, pe fiecare membru al comisiei lista cu membri supusi procedurii de verificare; lista membrilor supusi verificarii cenzorilor, stabilita, in prealabil de catre Consiliul de Conducere, respectiv Presedintele Consiliului; conditia stabilirii listei este ca fiecare practician in insolventa sa fie verificat intr-o perioada de maxim 2-3 ani.

 

Art. 3 - Organizarea sedintelor Comisiei:

(1) au loc lunar sau ori de cate ori este cazul. Convocarea sedintelor se va realiza prin grija Presedintelui Comisiei.

(2) sedintele sunt conduse de presedintele Comisiei. In caz de indisponibilitate a presedintelui Comisiei, acesta va fi suplinit de un alt membru desemnat de catre presedinte.

(3) la solicitarea Comisiei, la sedintele sale pot participa si alti reprezentanti din cadrul filialei, a caror contributie este necesara in vederea realizarii atributiilor Comisiei si a celorlalte cerinte.

(4) in cadrul sedintelor Comisiei se primesc, se discuta si se analizeaza documente potrivit atributiilor mentionale la art.2, se centralizeaza procesele verbale de control si se elaboreaza situatii specifice activitatii.

(5) rezultatele fiecarei sedinte a Comisiei vor fi consemnate intr-un proces verbal, care va fi comunicat secretariatului filialei.

 

Art. 4

(1) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea membrilor;

(2) Punctele aflate pe ordinea de zi care nu sunt discutate in sedinta in care au fost propuse pot, dupa caz si la dispozitia presedintelui Comisiei, sa fie amanate pentru sedinta urmatoare, sau adoptate pe loc.