CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA A FILIALEI - 26 IULIE 2021

Nr.486/07.07.2021

 

 În atenţia

Membrilor filialei UNPIR Constanța

 

 

UNPIR Filiala Constanţa convoacă în data de 26.07.2021, ora 13:00 la Hotel Continental Forum (fost IBIS), din Constanta, Str. Mircea cel Batran, nr.39-41, Adunarea Generala a Filialei cu urmatoarea ordine de zi:

1.    Alegerea președintelui consiliului de conducere al filialei, a membrilor titulari și supleanți ai consiliului de conducere, a membrilor instanței locale de disciplină, inclusiv alegerea comisiei de cenzori (art. 59  alin. 1 și 2, art. 63 lit. c și d, rap. la art. 64 alin. 2 din OUG 86/2006, art. 59 alin. 2, art. 60  lit. e din Statut) - vot secret;

2.      Desemnarea candidatului (candidaților) pentru organele centrale ale Uniunii (art. 63 lit. d din OUG 86/2006 și art. 60 lit. h din Statut)  - vot deschis;

3.      Desemnarea delegaţilor filialei pentru Congresul Uniunii (art. 58 alin. 3 din Statut) – vot deschis;

4.    Ratificarea situațiilor financiare ale filialei UNPIR Constanta (aprobate in prealabil prin vot electronic) pentru anii 2019 si 2020 (art. 63, lit.a din OUG nr.86/2006), certificate de Comisia de cenzori;

5.    Ratificarea execuției bugetului Filialei UNPIR Constanta, descărcarea de gestiune a Președintelui şi Consiliului de Conducere si aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2020 si 2021;

6.  Ratificarea rapoartelor de activitate ale Consiliului de Conducere, Instanței de disciplina, Comisiei de Cenzori si auditorului independent pentru anii 2019 si 2020 (art. 63, lit.d din OUG nr.86/2006);

7.      Ratificarea planului de activitate al Filialei UNPIR Constanta pentru anii 2020 si 2021 (art. 63, lit.b din OUG nr.86/2006).

În conformitate cu prevederile art. 58 alin.2 din Statut, dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, adunarea generală se reconvoacă pentru data de 26.07.2021, ora 14.00, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Materialele suport vor fi postate de Filiala UNPIR Constanta pe site-ul propriu www.unpirct.ro, in termenul legal reglementat prin art. 57, alin.3 din Statutul UNPIR (cu 7 zile calendaristice înainte de exercitarea votului).

Practicienii care doresc sa candideze pentru una din funcțiile de conducere trebuie să depună, în format electronic/ fizic, la sediul filialei, cel târziu cu 9 zile calendaristice înaintea datei adunarii, intenția de a candida însoțită de un CV care să evidențieze activitatea de practician. Cu 7 zile înainte de adunare, CV-ul se va publica pe site-ul Filialei/UNPIR (art. 60 lit. h, teza II din Statut).

In termen de 3 zile calendaristice de la convocare, membrii filialei vor putea formula propuneri cu privire desemnarea delegaților la congres, dar nu mai târziu de 9 zile calendaristice înaintea datei AG, intenția de a candida la functiile de conducere centrale ale UNPIR (conf art. 23 alin. 2 si 3 din Statut).

Numarul maxim de delegati la Congresul UNPIR este de 9 membri. La lucrarile Congresului UNPIR participa, alaturi de delegati, membrii consiliului de conducere si cei ai instantei locale de disciplina.

Lista membrilor delegati la Congres se va intocmi in ordinea cronologica a propunerilor comunicate pe adresa de e-mail: unpir_constanta@yahoo.com, in limita locurilor disponibile – 9 membri), se va afisa pe site-ul filialei www.unpirct.ro si prezenta in cadrul adunarii generale.

Membrii care nu pot participa la lucrările AG din motive întemeiate vor completa mandatul (formular anexat) și îl vor comunica filialei UNPIR cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data și ora începerii lucrărilor Adunării Generale (21.07.2021).

Transmiterea mandatului se poate face şi prin fax sau scanat, prin e-mail (unpir_constanta@yahoo.com), în termenul stabilit mai sus, condiționat de prezentarea în original la data și ora începerii lucrărilor Adunării Generale.

Un membru compatibil poate să fie mandatat de maximum 3 membri compatibili ai filialei (art.58 alin.1 din Statut).

In termen de 1 zi calendarintica de la convocare, dar nu mai târziu de 9 zile calendaristice înaintea datei AG se pot face propuneri pentru componenţa Comisiei/comisiilor de constatare a cvorumului, numărare și validare a voturilor, de redactare a hotărârilor și a procesului-verbal. Cu 7 zile înainte de AG se va publica pe site-ul Filialei/UNPIR lista candidaților pentru a fi desemnați în comisii, în vederea exercitării votului pentru desemnarea acestora de către membrii filialei.

Procedurile si termenele evocate mai sus au fost recomandate de catre Comitetul National de Conducere UNPIR (Hotărârea nr.3/26.03.2021), in vederea organizarii adunarilor generale in conditii de siguranta sanitara impuse prin legislatia in vigoare, respectiv regulile de distantare fizica, purtarea obligatorie a mastii sanitare si respectarea numarului maxim de participanti.

Anexam alaturat:

- instrucţiuni privind organizarea Adunărilor generale de alegeri, pentru anul 2021, conform Hotărâri nr.3/26.03.2021 a Consiliul de Conducere al UNPIR;

- mandatul de reprezentare pentru cazul in care nu puteti participa la Adunarea Generala a Filialei va solicitam a fi transmis pana pe data de 21.07.2021.

Avand in vedere restrictiile impuse prin Hotararea CNSU nr. 41/24.06.2021 (privind participarea unui numar limitat de persoane in spatii inchise, maxim 100 persoane, cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana in localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1000 de locuitori, in cazul locatiei stabilite suprafata salii este de 166 m.p.) va solicitam confirmarea participarii/ transmiterea mandatului prin e-mail unpir_constanta@yahoo.com sau telefon/fax: 0241-612.110, pana la data de 21.07.2021, ora 16.00.

In ipoteza in care se depaseste numarul maxim de participanti la eveniment, votul se va exercita prin flux de persoane, in mod secret. Secretariatul filialei va realiza pregatirile organizatorice necesare pentru exercitarea votului prin flux de persoane cu intocmirea programului orar de vot.  Situatia va fi publicata pe site-ul filialei si comunicata pana in data de 23.07.2021 membrilor filialei.

 

 

 

Cu deosebita consideratie,

Preşedintele Consiliului de Conducere al

filialei UNPIR Constanta

Cristina STROIE