CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA A FILIALEI - 26 APRILIE 2020

Nr.184/09.04.2020

În atenţia

Membrilor filialei U.N.P.I.R. Constanța

 

Consiliul de Conducere al UNPIR, prin Hotărârea nr.3/20.03.2020, având în vedere măsurile preventive dispuse la nivel național legate de CORONAVIRUS (COVID-19), pentru aplicarea prevederilor Hotărârii nr. 6/09.03.2020 a Consiliului național pentru situații de urgență, constituit la nivelul Guvernului României și în conformitate cu prevederile art.51, alin.1 și 2 din Anexa 1 – Măsuri de prima urgență cu aplicabilitate directă  din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgența pe teritoriul României emis de Președintele României și publicat în Monitorul Oficial nr.212/16.03.2020, a hotărât următoarele :

 

1. Situațiile financiare pentru anul 2019 și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 pentru filialele UNPIR vor fi aprobate de membrii filialei prin corespondență electronica;

2. Adunarile generale ale filialelor UNPIR pentru alegeri și pentru validarea Situațiilor financiare pentru anul 2019 și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 pentru filialele UNPIR vor fi amânate pentru data cand se vor putea convoca în funcție de situația de la nivel național ;

3. Se prelungește mandatul Consiliilor de Conducere, Instanțelor de disciplină și Comisiilor de cenzori pentru Fililalele UNPIR până la data Adunării Generale. 

 

Tot prin Hotărârea Consiliului de Conducere al UNPIR nr.3/20.03.2020 a fost adoptată procedura de exercitare a votului prin corespondență electronică.

 

În consecință, U.N.P.I.R. Filiala Constanţa convoacă în data de 26.04.2020, ora 13:00, Adunarea Generala a Filialei cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situaţiilor financiare ale Filialei UNPIR filiala Constanța pentru anul 2019 precum și a raportului Comisiei de cenzori, a raportului auditorului financiar independent, raportului Consiliului de Conducere și al Instanței de disciplina, execuţia bugetului Filialei UNPIR pentru anul 2019, bugetului de venituri şi cheltuieli, planul de activitate al Filialei pentru anul 2020 (inclusiv prezentarea situatiei depunerii declaratiilor de venituri aferente exercitiului 2019 si propunerea Consiliului de Conducere referitoare la verificarea practicienilor in insolventa apartinand filialei Constanta pentru anul 2020).

2. Aprobarea situaţiilor financiare ale Filialei UNPIR filiala Constanta pentru anul 2019, certificate prin raportul Comisiei de cenzori, inclusiv a raportului auditorului financiar independent;

3. Aprobarea raportului Consiliului de Conducere și al Instanței de disciplină pentru anul 2019;

4. Aprobarea execuţiei bugetului Filialei UNPIR pentru anul 2019, descărcarea de gestiune a Președintelui şi Consiliului de Conducere pe anul 2019 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;

5. Aprobarea planului de activitate al Filialei pentru anul 2020 (inclusiv propunerea Consiliului de Conducere referitoare la verificarea practicienilor in insolvență aparținand filialei Constanța pentru anul 2020).

 

În conformitate cu prevederile art. 58 alin.2 din Statut, dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, adunarea generală se reconvoacă pentru data de 26.04.2020 ora 16.00, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a voturilor electronice exprimate. 

Fiecare membru al filialei va primi, pe adresa de corespondenţă electronică, un formular întocmit conform procedură. Materialele suport vor fi postate de Filiala UNPIR Constanta pe site-ul propriu www.unpir.ct.ro, in termenul legal reglementat prin art.57, alin.3  din Statutul UNPIR (cu 7 zile calendaristice înainte de exercitarea votului).

Pe formular vor exista 3 opţiuni de vot respectiv „pentru”, „împotrivă” şi „abţinere”. 

Formularul va fi completat şi semnat de membrii UNPIR. 

În mod excepţional poate fi mandatat un alt membru, pentru completarea şi semnarea formularului, cu respectarea normelor de la madat, maxim 3, conform model mandat anexat.

Formularul semnat, scanat, va fi transmis către Filiala UNPIR cel târziu în data comunicata, ora 16.00.

Formularele vor fi centralizate si validate de Consiliul de Conducere al Fililalei UNPIR si de Comisia de cenzori, inainte de depunerea situatiilor financiare la autoritatea fiscala.

Se vor anula, pentru vicii de procedură, voturile aferente fiecărei hotărâri care: sunt ilizibile, conţin opţiuni contradictorii sau sunt exprimate condiţionat. 

Anularea voturilor se poate efectua numai de membrii Cosiliului de Conducere al Filialei .

Secretariatul filialei va indruma membrii in vederea completarii formularului.

Procesul verbal de validare va menţiona nr. de voturi exprimate, nr. de voturi „pentru”, „împotrivă” şi „abţinere”. 

Procesul verbal de validare va fi semnat in forma electonica. 

Se consideră aprobate punctele de pe ordinea de zi dacă este îndeplinită majoritatea simplă.

In cazuri exceptionale, in cazul in care nu este indeplinita majoritatea simpla, situatiile financiare pentru anul 2019 si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 pentru filialele UNPIR vor fi aprobate de catre Consiliul de Conducere al Fililalei UNPIR si de Comisia de cenzori.

Procesul verbal de validare/ aprobare al Consiliul de Conducere al Fililalei UNPIR si de Comisia de cenzori va fi supus validarii si ratificarii Adunarii Generale a Fililalei UNPIR la data cand va putea fi convocata.

 

Cu deosebita consideratie, 

Preşedintele Consiliului de Conducere al 

filialei U.N.P.I.R. Constanta

Cristina STROIE