CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA A FILIALEI - 18 APRILIE 2019

În atenţia 

Membrilor filialei U.N.P.I.R. Constanta

 

U.N.P.I.R. Filiala Constanţa convoaca in data de 18.04.2019, ora 13:00, la Hotel IBIS, din Constanta, Str. Mircea cel Batran, nr.39-41, Adunarea Generala a Filialei cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului de conducere pe anul 2018 si a situatiilor financiare pe anul 2018, inclusiv a raportului auditorului financiar independent;

2. Prezentarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2018;

3. Prezentarea raportului Instantei locale de disciplina pe anul 2018;

4. Aprobarea situatiei financiare anuale a filialei UNPIR Constanta afererenta anului 2018, a raportului Consiliului de conducere pe anul 2018, raportului Instantei locale de disciplina pe anul 2018, raportului Comisiei de  cenzori pe anul 2018, si a raportului auditorului financiar independent, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de conducere, Instantei locale de disciplina si Comisia de cenzori pentru anul incheiat;

5. Alegerea delegaţilor filialei pentru Congresul Uniunii;

6. Prezentarea si aprobarea Proiectului planului de activitate şi al bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2019 (inclusiv a tuturor anexelor privind justificarea/ calculul/modalitatea de bugetare a elementelor de cheltuieli);

7. Alegerea unui membru in comisia de cenzori a filialei;

8. Diverse:

a. Prezentarea si aprobarea Procedurii de decontare din fondul de lichidare gestionat la nivelul filialei - actualizata la 18.04.2019; 

b. Prezentarea si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de cenzori si a Procedurii de verificare a membrilor filialei actualizata la data de 18.04.2019;

c. Prezentarea situatiei avansurilor decontate din fondul de lichidare si nejustificate pana in prezent; Informare privind decizia consiliului de conducere din data de 11.03.2019.

d. Prezentarea situatiei depunerii declaratiilor de venituri aferente exercitiului 2018;

e. Propunerea consiliului de conducere referitoare la verificarea practicienilor in insolventa apartinand filialei Constanta pentru anul 2019, etc.

Adunarea generală a filialei este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor compatibili ai acesteia, prezenţi fizic sau mandataţi, un membru compatibil putand sa fie mandatat de maximum trei membri compatibili ai filialei, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii simple a celor prezenţi fizic sau reprezentaţi prin mandat. 

In conformitate cu prevederile art. 58 alin.2 din Statut, dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, adunarea generală se convoaca pentru data de 18.04.2019 ora 13:30, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. 

   

Anexam alaturat:

- mandatul de reprezentare pentru cazul in care nu puteti participa la Adunarea Generala a Filialei si solicitam a fi transmise pana pe data de 13.04.2019.

 

Va solicitam de asemenea confirmarea participarii prin e-mail unpir_constanta@yahoo.com sau telefon/fax: 0241-612.110, pana la data de 13.04.2019, ora 16.00.

 

Cu deosebita consideratie, 

 

Preşedintele Consiliului de Conducere al 

filialei U.N.P.I.R. Constanta

Cristina STROIE